Mój stan
 
 
LiveZilla Live Help
Zalety
Normy i przepisy wentylacyjne

Normy podstawowe stosowane w wentylacji

Dokument podstawowy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r., z późniejszymi zmianami)

Normy do obowiązkowego stosowania Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych za obowiązujące w całości lub w częściach:

 • PN-B-03430: 1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.
 • PN-B-03421: 1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
 • PN-B-10425: 1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 • PN-EN 1507: 2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.
 • PN-EN 12237: 2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju okrągłym.
 • PN-EN 12097: 2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwacje systemów przewodów.
 • PN-EN 779: 2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie.

 

Normy związane

PRZEWODY I KSZTAŁTKI

 • PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.
 • PN-EN 1506: 2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.
 • PN-EN 13180: 2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich.
 • PN-B-76002: 1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
 • PN-EN 13403: 2005 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych.
 • PN-B-03434: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PARAMETRY OBLICZENIOWE

 • PN-EN 13465: 2006 Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.
 • PN-B-03420: 1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
 • PN-B-03433: 1987 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.
 • PN-EN 15241: 2011 Wentylacja budynków. Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej.
 • PN-EN 15242: 2009 Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji.
 • PN-EN 15251: 2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę
 • PN-EN 13779: 2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.

BADANIA I POMIARY

 • PN-EN 12599: 2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji – wraz z poprawką AC:2004
 • PN-EN 14134: 2008 Wentylacja budynków. Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań.
 • PN-EN 13182: 2004 Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

OCENA ENERGETYCZNA

 • PN-EN 15239: 2010 Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne inspekcji systemów wentylacji. 

AKUSTYKA

Wytyczne dotyczące projektowania budynków z uwzględnieniem ochrony akustycznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami) oraz w normach:

Najważniejsze normy:

 • PN-B-02151-02: 1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • PN-EN ISO 717-1: 1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych – wraz ze zmianą A1:2008
 • PN-B-02153: 2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki.

 

INSTALCJE GRZEWCZE

 • PN EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
 • PN EN 13789: 2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metody obliczania.
 • PN-B-02411: 1987 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

 

INSTALACJE GAZOWE

 • PN-B-02431-1: 1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania

 

POZOSTAŁE

 • PN-EN 1886: 2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.
 • PN-EN 13053: 2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.
 • PN-EN 15665: 2009 Wentylacja budynków. Ustalenie kryteriów oceny działania do projektowania instalacji wentylacji mieszkań.
 • PN-B-01410: 1989 Wentylacja i klimatyzacja – Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
 • PN-EN 12792: 2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

 

2015.01.20

Drukuj stronę    |    Poleć stronę
Prezentacja
SMOG Ciebie nie dotyczy? Zobacz więc czym oddychasz Ty i Twoi bliscy...
Co zrobić żeby nawietrzaki ścienne nie wiały "zimnem" ?