Mój stan
 
 
LiveZilla Live Help
Zalety
Warunki prawne i polityka prywatności

RODO

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych Dane kontaktowe 

Administratorem danych jest Flop System sp. z o.o. , 51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 64, KRS 0000098768, NIP 8951767219, Regon 930408764

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@flopsystem.pl ,pod numerem telefonu 71 3251560 lub pisemnie (adres siedziby administratora).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną podstawa prawna przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda - w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane.


Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora dostawcom zapewniającym obsługę klienta ( Przedstawiciele Handlowi ) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres biuro@flopsystem.pl.

  
Informacje o zautomatyzowanym zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

 

Podanie danych w celach realizacji zamówionego kontaktu, w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne.

Wrocław dnia 24 maja 2018r. 

 

 

 

Zastrzeżenie prawa własności 

Wszystkie informacje techniczne i wszystkie obrazy na stronach są własnością FLOP SYSTEM sp. z o.o.

Dozwolone jest użycie plików do pobrania lub obrazów na użytek własny, bezpośredniego pracodawcy lub klienta, który musi być użytkownikiem końcowym.

Nie wolno sprzedawać, wynajmować, wypożyczać lub sublicencjonować tych informacji. Nie wolno kopiować pobranych danych poprzez druk lub w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody kierownictwa FLOP SYSTEM sp. z o.o.

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)  FLOP SYSTEM sp. z o.o.

(zwanego dalej Dostawcą) dotyczące dostaw towarów zakupionych w ramach transakcji krajowych.

 

I . Uwagi ogólne

1. Podstawę wszystkich dostaw i świadczeń stanowią niniejsze warunki oraz ewentualne szczególne uzgodnienia zawarte w umowie. Odmienne warunki zakupu Zamawiającego nie stają się częścią umowy nawet poprzez przyjęcie zamówienia przez Dostawcę. W przypadku braku szczególnych uzgodnień Umowa dochodzi do skutku poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę.

2. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wzorów, kosztorysów, rysunków i innych informacji w postaci fizycznej i niefizycznej, także w postaci elektronicznej, nie wolno ich udostępniać osobom trzecim. Dostawca zobowiązuje się do udostępniania osobom trzecim informacji i dokumentów określonych przez Zamawiającego jako poufne tylko za jego zgodą.

3. Pracownicy Dostawcy nie są upoważnieni do zawierania dodatkowych umów ustnych oraz udzielania ustnych zapewnień wychodzących poza treść umowy pisemnej.

 

II. Cena i zapłata

1. Cena jest  kwotą będącą sumą kosztów: towaru i wartości jego transportu ustaloną ze sklepem. Do cen doliczany jest podatek VAT w odpowiedniej ustawowej wysokości. W przypadku wartości towaru powyżej PLN 1000,00  ceny  nie obejmują kosztów transportu, o ile nie uzgodniono inaczej. Pojedyncze wysyłki o wartości towaru powyżej PLN 1000,00 dostarczane są loco odbiorca.

2. Prawo do wstrzymywania zapłaty lub potrącania roszczeń wzajemnych przysługuje Zamawiającemu tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały uznane za bezsporne lub prawomocne.

3. Dostawca ma prawo, mimo innej decyzji Zamawiającego, do zaliczenia płatności najpierw na poczet jego wcześniejszego zadłużenia oraz powiadomi Zamawiającego o sposobie przeprowadzonego rozliczenia. Jeśli powstały już koszty i naliczone zostały odsetki, Dostawca ma prawo do zaliczenia płatności najpierw na poczet kosztów, potem odsetek a na końcu świadczenia głównego. 

4. Przewidziane formy płatności:

            przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze  

            gotówką – przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

 

      III. Termin dostawy, opóźnienie w dostawie

1. Termin dostawy wynika z ustaleń stron umowy. Dotrzymanie go przez Dostawcę oznacza, że wszystkie kwestie handlowe i techniczne między stronami umowy zostały wyjaśnione i że Zamawiający spełnił wszystkie ciążące na nim obowiązki, jak np. dostarczenie wymaganych urzędowych zaświadczeń, zezwoleń lub zapłacenie zaliczki. Jeśli nie, to termin dostawy odpowiednio się przesuwa.  Nie obowiązuje to, jeśli za opóźnienie odpowiedzialny jest Dostawca.

2. Wysyłka następuje tylko w dni robocze w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn dostawa może zostać opóźniona, Dostawca. skontaktuje się z Zamawiającym, aby go powiadomić o zaistniałej sytuacji.

3. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli przed jego upłynięciem przedmiot dostawy opuścił zakład Dostawcy lub zgłoszona została gotowość towaru do wysyłki. Jeśli ma nastąpić odbiór, poza przypadkiem uzasadnionej odmowy odbioru decydujący jest termin odbioru, ewentualnie zgłoszenie gotowości do odbioru towaru.

4. Jeśli wysyłka lub odbiór przedmiotu dostawy opóźnia się z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, naliczane są mu po upłynięciu jednego tygodnia od  zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru koszty powstałe na skutek opóźnienia.

5. Jeśli niedotrzymanie terminu dostawy można uzasadnić przy pomocy siły wyższej, na które Dostawca nie ma wpływu, termin dostawy odpowiednio się przesuwa. Dostawca jak najszybciej poinformuje Zamawiającego o pojawieniu się i ustaniu okoliczności tego rodzaju.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu, jeśli dla Dostawcy całe świadczenie przed przejściem ryzyka staje się ostatecznie niewykonalne.  Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeśli w przypadku zamówienia wykonanie jakiejś części dostawy jest niewykonalne i ma on uzasadniony interes w nie przyjmowaniu częściowej dostawy. Jeśli jest inaczej, to Zamawiający powinien zapłacić cenę umowną przypadającą za dostawy częściowe. To samo obowiązuje w przypadku subiektywnej niemożliwości wykonania świadczenia przez Dostawcę.

7. Jeśli Dostawca się opóźnia i z tego powodu Zamawiający ponosi szkodę, ma on prawo do żądania zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę. Wynosi ono za każdy pełny tydzień opóźnienia 0,5 %, łącznie jednak maksymalnie 5 % wartości tej części całej dostawy, która na skutek opóźnienia nie może być wykorzystana we właściwym czasie lub zgodnie z umową. Jeśli Zamawiający opóźniającemu się Dostawcy przyznaje z uwzględnieniem wyjątkowych przypadków przewidzianych przez przepisy odpowiedni termin i termin ten nie jest dotrzymywany, to Zamawiający jest uprawniony w ramach przepisów do odstąpienia od umowy. Dalsze roszczenia wynikające ze zwłoki w dostawie określone są wyłącznie w rozdziale VII.2 niniejszych Warunków. 

 

IV. Odbiór

1. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego, jeśli przedmiot dostawy opuścił zakład, także wtedy, gdy mają miejsce dostawy częściowe lub Dostawca wziął na siebie jeszcze inne świadczenia, np. koszty wysyłki lub dostarczenie i ustawienie urządzeń. Jeśli ma nastąpić odbiór, jest on dla przejścia ryzyka decydujący. Musi się on odbyć niezwłocznie w terminie odbioru, ewentualnie po zgłoszeniu przez Dostawcę  gotowości do odbioru. W przypadku nieistotnego braku Zamawiający nie może odmówić odbioru.

2. Jeśli wysyłka lub odbiór opóźnia się lub nie dochodzi do skutku z powodu okoliczności, za które Dostawca nie jest odpowiedzialny, ryzyko z dnia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru przechodzi na Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia na koszt Zamawiającego umów ubezpieczenia wymaganych przez Zamawiającego.

3. Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeśli można ich przyjęcia wymagać od Zamawiającego.

 

V. Gwarancja / Reklamacje

Warunki gwarancji przedstawione są w karcie gwarancyjnej producenta danego produktu.

Za wady fizyczne rzeczy i wady prawne Dostawca gwarantuje co  następuje:

1. Należy bezpłatnie naprawić lub wymienić według wyboru Dostawcy wszystkie części, które okazują się wadliwe na skutek okoliczności zaistniałych przed przejściem ryzyka. Stwierdzenie takich wad musi być niezwłocznie zgłoszone Dostawcy. Wymienione części stają się własnością Dostawcy.

2. W celu przeprowadzenia wszystkich uznanych przez Dostawcę za konieczne poprawek i dostaw uzupełniających Zamawiający po porozumieniu się z Dostawcą musi mu dać na to konieczny czas i zapewnić możliwość, w przeciwnym przypadku Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności cywilnej za skutki wynikające z braku takich możliwości. Tylko w pilnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zakładu lub dla zapobieżenia nieproporcjonalnie wielkim szkodom, przy czym Dostawca powinien być o tym natychmiast zawiadomiony, Zamawiający ma prawo do usunięcia wady samemu lub poprzez osoby trzecie i zażądania od Dostawcy zwrotu koniecznych nakładów.

3. Koszty powstałe poprzez naprawę lub dostawę uzupełniającą ponosi Dostawca, o ile reklamacja będzie uzasadniona, koszty wymienianej części łącznie z wysyłką oraz uzasadnionymi  kosztami ich wymontowania i zamontowania, oraz, jeśli w zależności od sytuacji można tego słusznie zażądać, koszty np. udostępnienia swoich monterów i pracowników pomocniczych.

4. Zamawiający ma w ramach obowiązujących przepisów prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Dostawca przy uwzględnieniu przewidzianych w przepisach sytuacji wyjątkowych dopuści do bezskutecznego upłynięcia wyznaczonego mu odpowiedniego terminu naprawy lub dostawy uzupełniającej z powodu wady fizycznej rzeczy. Jeśli występuje tylko nieznaczna wada, Zamawiającemu przysługuje tylko prawo do zmniejszenia ceny umownej. Prawo do zmniejszenia ceny umownej jest poza tym wykluczone.

5. W szczególności w następujących przypadkach nie udziela się gwarancji.  Nieodpowiednie lub nieprawidłowe zastosowanie, wadliwy montaż lub uruchomienie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe użytkowanie, niewłaściwa konserwacja, nieodpowiednie pomoce warsztatowe, wadliwie wykonane prace budowlane, nieodpowiedni grunt budowlany, oddziaływanie chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile nie odpowiada za nie Dostawca.

6. Jeśli Zamawiający lub osoba trzecia dokonuje poprawki w sposób nieprawidłowy, nie istnieje odpowiedzialność cywilna Dostawcy za wynikające z tego skutki. To samo dotyczy zmian przeprowadzonych na przedmiocie dostawy bez uprzedniej zgody Dostawcy.

7. Roszczenia z tytułu gwarancji przysługują tylko Zamawiającemu. Nie mogą być odstępowane osobom trzecim.

8. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Dostawca  nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

9. Zamawiający  otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia Dostawcy zgłoszenia reklamacyjnego, wraz z odpowiednim żądaniem dotyczącym sposobu postępowania z reklamowanym towarem.

10. Bezwzględnie, w przypadku dostawy przez kuriera, w obecności kuriera, w momencie odbioru należy sprawdzić stan jakościowy i ilościowy zawartości paczki wg swojego zamówienia. Zamawiający obowiązany jest zbadać przesyłkę w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11. Jeżeli przesyłka (towar bądź opakowanie) nosi ślady mechanicznego uszkodzenia lub stwierdzamy brak ilościowy bądź jakościowy należy spisać z kurierem protokół szkody - stosowny formularz ma przy sobie kurier. W protokole szkody należy na tyle dokładnie, na ile jest to możliwe, opisać rodzaj uszkodzenia, braki ilościowe lub jakościowe, z podaniem dokładnej nazwy uszkodzonych/brakujących towarów lub ich części.

12. Reklamację Zamawiający rejestruje niezwłocznie u Dostawcy w następujący sposób: - powiadomienie telefoniczne o zaistniałej sytuacji - wysłanie skanu lub zdjęcia protokołu szkody oraz listu przewozowego na adres: biuro@flopsystem.pl 

13. Uszkodzona przesyłkę należy zapakować w należyty sposób, tak aby nie uległa dalszym uszkodzeniom oraz przesłać na adres Dostawcy w terminie 14 dni. Sposób wydania towaru Dostawcy powinien zapewnić jego całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

14. Gwarancja obowiązująca Dostawcę, nie obowiązuje w zakresie uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego (z przyczyn nie leżących po stronie producenta lub sprzedawcy). Z tej przyczyny zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie.

15. W zakresie Gwarancji obowiązujące są także  Ogólne Warunki Gwarancji (OWG) FLOP SYSTEM sp. z o.o.

 

VI. Gwarantowany zwrot produktu

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Zamawiający ma prawo zrezygnować z produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnione zostaną poniższe warunki:

 - produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,

 - produkt zwracany jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, jeśli takie posiadał,

 - do zwracanego produktu dołączyć należy fakturę/paragon wraz z gwarancją jeśli była, oraz pisemne      uzasadnienie zwrotu.

Dostawca zastrzega  sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień, jeśli Zamawiający  od stępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający otrzymuje cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Zamawiający nie może żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru. W przypadku, zwrotu zamówionego produktu, który nie spełnia powyższych wymagań, produkt zostanie odesłany na koszt Zamawiającego

Zwrotom nie podlegają  produkty zamówione na wymiar.

 

VII. Przedawnienie

 Wszystkie roszczenia Zamawiającego w oparciu o jakiekolwiek podstawy prawne ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach.  W przypadku działań umyślnych lub podstępnych oraz roszczeń  zgodnych z ustawą o odpowiedzialności cywilnej dostawcy za szkody powstałe w związku z  wadliwością produktu obowiązują terminy ustawowe. Obowiązują one również w przypadku wad budynku lub przedmiotów dostawy, które zostały zastosowane zgodnie ze sposobem użycia dla    budynku i spowodowały jego wadliwość.   

 

VIII. Prawo mające zastosowanie, właściwość miejscowa sądu

1. Dla wszystkich relacji prawnych między Dostawcą a Zamawiającym wiążące jest wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące w relacjach prawnych między stronami krajowymi.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Dostawca ma jednak prawo do wniesienia skargi w sądzie właściwym dla głównej siedziby Zamawiającego.  

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

FLOP SYSTEM sp. z o.o.

Obowiązują na obszarze Polski od dnia  2015.08.01

 

1 ZAKRES ZASTOSOWANIA
1.1 Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką FLOP SYSTEM sp. z o.o. a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:

 • „Gwarant” – spółkę FLOP SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kiełczowska 64, 51-315 Wrocław, wpisaną do rejestru 0000098768 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, NIP: 8951767219, REGON: 930408764
 • „Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego.
 • „Strony” - Gwaranta i Kupującego
 • „OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji FLOP SYSTEM sp. z o.o.
 • „Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski.
 • „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna
 • „Magazyn” - magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego.

1.2 Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów umów, regulaminów).

1.3 Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

1.4 Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.

1.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.


2 OKRES GWARANCJI
2.1 Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:

 

Grupa produktowa

Okres gwarancji

Wentylatory do wentylacji ogólnej

12 miesięcy

Wentylatory łazienkowe i kuchenne

24 miesiące

Wentylatory INTELLIVENT

60 miesięcy

Centrale wentylacyjne

12 miesięcy

Rekuperatory serii REKU

24 miesiące

Regulatory i elementy automatyki

24 miesiące

Nagrzewnice

12 miesięcy


2.2 Gwarant udziela Klientowi gwarancji na okres podany w powyższej tabeli na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu. Na życzenie Gwarant wyda Klientowi kartę gwarancyjną.


3 ZAKRES GWARANCJI
3.1 Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie  Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

3.2 W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwe Produkt. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.

3.3 Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

3.4 Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

 • czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp.
 • zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w materiale technicznym (ulotce, karcie technicznej ) FLOP SYSTEM  i/lub instrukcji (DTR).
 • użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w materiale technicznym  FLOP SYSTEM i/lub DTR (np. max/min temperatury pracy, zanieczyszczenie przetłaczanego czynnika, strefy zagrożenia wybuchem, agresywne środowisko itp.)
 • błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu.
 • podłączenia Produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień SEP, podłączenia produktu niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone na tabliczce znamionowej i/lub DTR Produktu.
 • zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską.
 • braku zgodnych z wymaganiami określonymi w DTR i/lub materiale technicznym  FLOP SYSTEM zabezpieczeń termicznych
 • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu
 • uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów.
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.)
 • wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu (np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.)

3.5 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chłodnicze itp.

3.6 Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie posiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta.

3.7 Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedaży z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.

4 UTRATA GWARANCJI
4.1 Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

 • jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,
 • ingerencji w Produkt osób nieuprawnionych,
 • jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
 • nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane.
 • wystąpienia zaległości płatności za Produkt przekraczającej 30 dni od daty wymagalności faktury.

4.2 Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i § 3 jest podstawa do nie uznania reklamacji Produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki Produktu „do” i „z” serwisu Gwaranta.

4.3 Nieodebrany towar o którym mowa w pkt 3 ust. 2 po okresie 60 dni będzie automatycznie utylizowany.

5 ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA
5.1 Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Kupującego na odpowiednim formularzu FLOP SYSTEM zawierającego: nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu, nr karty gwarancyjnej, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej www.FLOP SYSTEM.pl lub w siedzibie Gwaranta.
 • okazania oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.
 • okazania protokołu rozruchu urządzenia o ile wymagany przez DTR Produktu.
 • dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Przewoźnika reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta (dotyczy urządzeń małogabarytowych typu wentylatory osiowe, dachowe, kanałowe, regulatory itp.) lub udostępnienia na każdą prośbę Gwaranta dostępu do urządzeń wielkogabarytowych (np. centrale wentylacyjne) w miejscu ich montażu.

5.2 Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

5.3 Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.

5.4 Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia zgodnie z pkt.4 ust. 1 i 2, a w przypadku urządzeń małogabarytowych, określonych w pkt. 4 ust.6 , w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta.

5.5 W przypadku Produktu nietypowego, importowanego, w tym kupowanego w ramach obrotu wewnątrz unijnego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach (np. urządzenia oddymiające, chłodzące, wysokotemperaturowe itp.)  do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.

5.6 Urządzenia małogabarytowe należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne z naprawą Produktu lub wymianą Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztów przesyłki poniesionych przez Kupującego zgodnie z cennikiem transportowym obowiązującym w FLOP SYSTEM  sp. z o.o..

5.7 Za miejsce świadczenia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 6 uznaje się siedzibę Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący lub Przewoźnik. Odpowiedzialność ta w żaden sposób nie przechodzi na Gwaranta.

5.8 Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.

5.9 W przypadku urządzeń wielkogabarytowych Gwarant wyśle swój serwis w miejsce montażu Produktu celem diagnozy i/lub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Kupujący zostanie obciążony kosztami dojazdu i usług serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Gwaranta.

5.10 W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montażu Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i umożliwić Gwarantowi bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczególności zapewnić niezbędne zwyżki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.), odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku serwisant  ma prawo domówić działań serwisowych.

5.11 Produkty odesłane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura serwisowa nie będzie uruchomiona do czasu zwrotu Gwarantowi poniesionych kosztów przesyłki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zastosowanie ma § 3 ust. 3

5.12 Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu spoczywa na Kupującym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

5.13 Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

5.14 Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.

5.15 Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeśli reklamowany Produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancja.

5.16 Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.

5.17 Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku gdy Kupujący zalega z płatnościami za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.

5.18 W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłożeniu o ten okres niesprawności Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze ustawowym liczonym od momentu dostarczenia Produktu.

5.19 Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta

5.20 Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

5.21 Niniejsze OWG wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5.22 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

FLOP SYSTEM sp. z o.o.

Telefon : 71 3261560

 

2015.07.30

 

Prezentacja
Co zrobić żeby nawietrzaki ścienne nie wiały "zimnem" ?